Publications

S.N. Title
1 नमुना बस्तीमा नमुना कृषि आय आर्जन कार्यक्रम कार्यविधि , २०७६
2 प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
3 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (संशोधित)
4 कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
5 फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
6 कार्यालय व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
7 शित भण्डार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
8 सामुहिक खेति प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
9 पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४
10 दाना उद्योगलाइ अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५
11 साझेदारीमा आधारित पशु बधस्थल स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
12 दुध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ्ग-भ्याट स्थापना कार्यविधि, २०७५
13 उच्च प्रजनन् मानको बोयर बाख्रा श्रोत केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
14 पाडापालन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
15 बाख्रा प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
16 गाइ प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
17 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
18 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यविधि, २०७५
19 डिप बोरिङ्ग निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
20 भैंसी सम्बध्द व्यवसाय प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
21 चौंरी प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
22 भेडा प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
23 बकेर्नो भैंसी संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
24 पष्प व्यवसाय प्रवर्ध्दन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
25 उच्च मूल्यका कृषि उपजहरु (चिया, कफी, अलैंची, जडिबुटी, किवी, एभोकाडो, स्ट्रवेरी आदी) को प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन
26 विदेशबाट ज्ञान हांसिल गरेका युवा लक्षित व्यवसायीक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
27 साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
28 मत्स्यपालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
29 मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यविधि, २०७५
30 मिल्किङ्ग पार्लर (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५
31 दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५
32 फलफूल बर्ष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५
33 कृषि सुपर मार्केट (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५